Vybrané projekty

Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3)

Pro zajištění inovativní výuky ve stávajících i nových oborech VŠB-TU Ostrava byl vybudován objekt Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3).

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Východní jednopodlažní kubus je o rozměrech s proměnlivou světlou výškou 3,7 a 4,3m. Západní kubus je třípodlažní. Střední – vstupní část je čtyřpodlažní, s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Půdorysný tvar střední hmoty je obdélník. Na jednopodlažní východní blok navazuje nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP.

Společnost INKOS-OSTRAVA a.s. zde prováděla výkon TDS

Termín realizace: 09/2018 – 03/2020
Investiční náklady: 91,032 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum pro platformu inovativních technologií – těžké laboratoře 3 (CPIT-TL3)
FN Ostrava – dostavba pavilonu Péče o matku a dítě

Z důvodů dalšího zvýšení kapacit stávajícího pavilonu porodnicko – gynekologické kliniky se investor rozhodl pro výstavbu nového západního křídla. Tento nový pavilon dnes využívají obory neonatologie a porodnice, zároveň součásti je v prostorách 2. podzemního pavilonu umístěn onkologický stacionář.
Pětipodlažní objekt se zastavěnou plochou 974 m2 je zastřešený z větší části obloukovou střechou, menší část půdorysu (propojovací část) plochou jednoplášťovou střechou. Hlavní vstup do objektu je navržen na úrovni 1. podzemního podlaží v místě ustoupené části půdorysu na jihovýchodním průčelí.

Výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 08/2016 – 06/2018
Investiční náklady: 156,929 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

FN Ostrava – dostavba pavilonu Péče o matku a dítě

SPZ OSTRAVA – MOŠNOV – RETENČNÍ NÁDRŽ PRO PLOCHU K

Stavba retenční nádrže slouží k zachycení dešťových vod z budoucí zástavby na ploše K v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. Jedná se o monolitickou železobetonovou podzemní stavbu o objemu 12 700 m3. Objekt se skládá ze dvou hlavních částí, z akumulační komory a čerpací jímky s čerpadly pro přečerpávání vody z nádrže do uklidňovací a odtokové jímky, odkud dále odtéká přípojkou dešťové kanalizace do dešťové kanalizace v PZ Ostrava – Mošnov.  
Budoucí producenti dešťových vod budou moci neřízeně (bez nutnosti výstavby akumulačních zdrží) vypouštět vzniklé srážkové vody do navržené retenční nádrže. Zachycené dešťové vody budou z nádrže řízeně vypouštěny do stávající kanalizace průmyslové zóny, která je následně zaústěna do vodního toku Lubina.

Výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 08/2016 – 05/2018
Investiční náklady: 59,263 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

SPZ OSTRAVA – MOŠNOV – RETENČNÍ NÁDRŽ PRO PLOCHU K
Rekonstrukce ulice Nádražní

Ve stávajících šířkových parametrech byla provedena rekonstrukce uličního prostoru ul. Nádražní mezi křižovatkami 30.dubna a 28.října. Obousměrný silniční provoz byl zachován, kromě prostoru tramvajových zastávek Stodolní a Elektra, kde jsou nově zastávkové mysy vysazené do komunikace a silniční provoz je sveden na tramvajové těleso. Nově je upraveno také parkoviště před Komerční bankou a chodník po pravé straně je doplněn zeleným pásem rozšířeným až k tramvajovému tělesu. Současně s touto rekonstrukcí byla provedena výměna kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek.

Výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: Termín realizace: 04/2015 – 11/2016
Investiční náklady: Investiční náklady: 141,6 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Objednatel: Statutární město Ostrava

Rekonstrukce ulice Nádražní

Nová Karolina – Nová ulice Porážková

V rámci stavby byla provedena nová komunikace, která propojila křižovatku u Nové Karoliny až k ul. Nádražní. Součástí stavby bylo prodloužení podchodu z ul. Stodolní a napojení a rekonstrukce přilehlých ulic Janáčkova, českobratrská, Porážková a Žerotínova v centru Ostravy, výstavba trolejbusové sítě a chodníků. Celková délka nově budovaných a rekonstruovaných komunikací je 1131m.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 10/2013 – 07/2013
Investiční náklady: 112,4 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Nová Karolina – Nová ulice Porážková
Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“

V areálu Objednatele proběhla výstavba nového pavilonu Z7, a to za účelem pokrytí dalšího rozvoje výzkumu Centra experimentální medicíny (nové výzkumné prostory – laboratoře, pracoviště výzkumu, umístění administrativy, nezbytné technické a další zázemí). Současně bylo provedeno propojení mezi stávajícími Pavilony Z1 a Z6 a bezbariérové propojení všech tří pavilonů, bez omezení dopravy po přilehlé obslužné komunikaci.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS

Termín realizace: 09/2012 – 01/2014
Investiční náklady: 62,82 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Institut klinické a experimentální medicíny, příspěvková organizace

Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“

Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou

Stavbou byla realizována stavebních opatření směřujících k zamezení tepelných ztrát – zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní tj. oken a dveří, zateplení střešního pláště spojená s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků v objektech Dílo ZŠ H.Salichové 816/27 Ostrava - Polanka nad Odrou“, školní jídelny a družiny ZŠ H.Salichové a MŠ Malostranská 124/28, Ostrava – Polanka nad Odrou“

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 06/2013 – 09/2013
Investiční náklady: 10,1 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou

Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice

Hlavním obsahem této stavby byla realizace mimoúrovňového křížení s železniční tratí. V rámci související stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín“ došlo ke zrušení úrovňového přejezdu v km 309,600 spojujícího ulici Jablunkovskou s ulicí Polní. Zrušením přejezdu bylo umožněno dopravní spojení města s územím za tratí pouze přejezdem v km 310,400 u Městského úřadu a nově budovaným podchodem v rámci stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín“ na ulici Žižková. Pro zajištění obslužnosti a dalšímu využití území za železniční tratí v městské části Lyžbice byla nově postavena komunikace zajišťující dopravní obslužnost území za železniční tratí.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 01/2012 - 12/2013
Investiční náklady: 108,59 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Moravskoslezský kraj

VIA Lyžbice

Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

Realizací vznikla kompaktní stavba vstupního a administrativního objektu na místě původní provozní budovy vstupu do areálu ZOO. Systémové řešení přineslo nové komunikace, možnost zabezpečení ekologického vytápění, přístupnost návštěvy ZOO vyššímu počtu návštěvníků a úspory atraktivních ploch v areálu ZOO. Součástí díla bylo zřízení 79 parkovacích míst pro návštěvníky ZOO a 30 parkovacích míst pro potřeby zaměstnanců a provoz uvnitř areálu.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 10/2012 - 10/2013
Investiční náklady: 34,43 mil. Kč bez DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO
Regenerace bytového domu - Sirotčí 74

Regenerace bytového domu - Sirotčí 74

Bytový dům má po rekonstrukci 14 bytových jednotek, byly vyměněny všechny technické instalace, okna, dveře, byla provedena rek. střechy a podlah, vč. sanace celého objektu.

výkon inženýrské činnosti – tj. výkon technického dozoru stavebníka, vč. činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Termín realizace: 06/2011 – 05/2012
Investiční náklady: 19,81 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Regenerace bytového domu - Sirotčí 74

Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu

Rekonstrukce (stavební úpravy) stávajících prostor centrální sterilizace o ploše cca 770 m2. Nově byly vybudovány 2 operační sály (1 sál infekční) s příslušným operačním zázemím.

výkon inženýrské a investorské činnosti, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Termín realizace: 10/2010 - 05/2011
Investiční náklady: 68,09 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu
Železniční cargo Ostrava Mošnov

Předmětem zakázky bylo dle uzavřené SOD zajištění výkonu inženýrské činnosti při přípravě stavby – tj. průzkumné a přípravné práce, účast při zhotovení komplexní projektové dokumentace – DUR, vč. zabezpečení ÚR.

investor: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha

Termín realizace: 12/2009 - 12/2010
Investiční náklady: Předpokládaný odhad 2.600 mil. Kč (dle DUR).
Objednatel: KANIA a.s.

Železniční cargo Ostrava Mošnov

Úprava ulice Výstavní v úseku „U Zámečku“

Směrové (obloukové) vyhnutí trasy kom. v délce cca 147 m a šířce 7,5 – 10,5 m. Součástí realizace byla také úprava souvisejících chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 03/2010 - 12/2010
Investiční náklady: 6,18 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Úprava ulice Výstavní v úseku „U Zámečku“
Dílčí opatření ke snížení spotřeby energie objektu č. p. 1112 a modernizace interiér. vybavení, tř. Osvobození, Karviná

Rekonstrukce spočívala ve vybourání stávající oken (cca 316 ks) a venkovních dveří. V rámci auly došlo k rekonstrukci střechy a zateplení a realizaci nového pódia a interiérového vybavení.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 10/2010 - 12/2010
Investiční náklady: 16,49 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Slezská univerzita v Opavě

Dílčí opatření ke snížení spotřeby energie objektu č. p. 1112 a modernizace interiér. vybavení, tř. Osvobození, Karviná

Letecké cargo Ostrava Mošnov

Předmětem zakázky bylo dle uzavřené SOD zajištění výkonu inženýrské činnosti při přípravě stavby – tj. činnosti potřebné pro zhotovení koordinační a objemové studie, pro posouzení vlivu stavby na ŽP, zabezpečení ÚR a SP pro stavbu.

investor: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha

Termín realizace: 06/2009 - 11/2010
Investiční náklady: Předpokládaný odhad 500 mil. Kč (dle DSP).
Objednatel: KANIA a.s.

Letecké cargo Ostrava Mošnov
Dům sociálních služeb pro seniory – LANDEK Ostrava Petřkovice

Polyfunkční dům je realizován jako 9 podlažní budova s rozměry cca 135 x 58 m, se 76 byty, restaurací, bazénem atd. Součástí realizace bylo také parkoviště a veškeré přípojky inženýrských sítí.

výkon funkce koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby

Termín realizace: 08/2008 - 11/2010
Investiční náklady: 360,00 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: THERM vamo, s.r.o.

Dům sociálních služeb pro seniory – LANDEK Ostrava Petřkovice

PZ Mošnov – odstranění produktovodů

Odstranění ocelových potrubí DN 100-300 v délce cca 5.815 m uložených v hloubce do 2,5 m a kontaminované zeminy.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon TDS

Termín realizace: 08/2010 - 11/2010
Investiční náklady: 14,13 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

PZ Mošnov – odstranění produktovodů
Ostrava CB Centrum - DEMOLICE

Demolice 3 jednopodlažních objektů (domy č. p. 757, 764 a pekárna) na ul. Českobratrská vč. garáží, zp. ploch a oplocení.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 04/2010 - 09/2010
Investiční náklady: 2,25 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Skanska Development, a.s.

Ostrava CB Centrum - DEMOLICE

Výstavba obchodního a provozního střediska PHOENIX-ZEPPELIN, pobočka Ostrava v Ostravě-Muglinově

Hlavní objekt je realizován jako 1-2 podlažní budova s rozměry cca 23 x 65 m. Součástí realizace byl také objekt půjčovny, zpevněných ploch, parkoviště a veškerých přípojek inženýrských sítí.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon technického dozoru

Termín realizace: 05/2009 - 05/2010
Investiční náklady: 71,00 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: TELO a.s.

Výstavba obchodního a provozního střediska PHOENIX-ZEPPELIN, pobočka Ostrava v Ostravě-Muglinově
Kanalizace ul. V Zahradách (Ostrava)

Realizace dešťové kanalizační přípojky DN 250 v délce 247 m, včetně stavební úpravy komunikace v délce 296 m a šířce 4,0 - 5,0 m s novým povrchem z živičného asfaltobetonového krytu.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon technického dozoru

Termín realizace: 08/2009 - 04/2010
Investiční náklady: 7,65 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Kanalizace ul. V Zahradách (Ostrava)

Silnice III/04815 – Opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou – úsek I a II Silnice III/04816 – Opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850-5,980

Starý Jičín - kotvená zeď v úseku 70 m, Bernartice nad Odrou - úsek I a II - kotvené zdi v úseku celkem 272 m. Opěrné zdi jištěny svislými pilotami. Úpravy komunikací v ploše 476 m2.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby, zejména výkon technického dozoru

Termín realizace: 08/2009 - 04/2010
Investiční náklady: 35,13 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Správa silnic MSK, MSK

Silnice III/04815 – Opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou – úsek I a II Silnice III/04816 – Opěrné zdi před obcí Starý Jičín km 5,850-5,980
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu

Kompletní rekonstrukce - tj. výměna oken, zateplení, odvodnění objektu, nová fasáda. Rekonstrukcí vnitřního uspořádání vznikly 4 buňky pro pobyt 8 dětí a 1 dospělého s kompletním zázemím.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 09/2008 - 08/2009
Investiční náklady: 27,76 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Moravskoslezský kraj

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu

Cyklistická trasa P podél ul. Výstavní (Zengrova - Průmyslová)

Cyklistická stezka procházející dvěma městskými obvody (Vítkovice - Moravská Ostrava a Přívoz). Realizována v celkové délce 1.487 m s povrchem z živičného krytu v šířce 1,5 - 2,0 m.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP

Termín realizace: 08/2008 - 06/2009
Investiční náklady: 13,42 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Cyklistická trasa P podél ul. Výstavní (Zengrova - Průmyslová)
Rekonstrukce a dostavba Integrovaného výjezdového centra Poruba

Objekt se skládá ze 4 celků A-D a ty jsou realizovány jako 2-3 podlažní budovy. Součástí realizace byly také zpevněné plochy, parkoviště, ČOV, trafostanice a veškeré přípojky inženýrských sítí.

výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby vč. výkonu TDS

Termín realizace: 08/2007 - 02/2009
Investiční náklady: 133,75 mil. Kč vč. DPH
Objednatel: Statutární město Ostrava

Rekonstrukce a dostavba Integrovaného výjezdového centra Poruba

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.