Inženýrská činnost - příprava staveb

Zajištění právních vztahů k pozemkům

 • zajištění a zpracováni podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, nabývací tituly, znalecké posudky, geometrické plány)
 • sestavení návrhu všech typů smluv
 • projednání návrhu smlouvy s investorem
 • projednání s vlastníky nemovitostí (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy atp.)
 • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Předprojektová příprava

 • zajištění zaměření staveniště
 • zajištění potřebných průzkumů (pedologický, dendrologický, hydrogeologický, radonový apod.)
 • provedení průzkumu stávajících inženýrských sítí

Proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

 • zajištění dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí
 • projednání dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí se všemi dotčenými orgány a organizacemi
 • zajištění oponentního posudku k dokumentaci posuzující vliv stavby na životní prostředí
 • obstarání rozhodnutí vč. doložky právní moci

Územní řízení

 • zajištění zpracováni dokumentace pro územní řízení
 • projednání dokumentace pro územní řízení se všemi vlastníky dotčených pozemků, se všemi   dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření
 • podaní žádosti o umístění stavby (územní rozhodnutí) vč. účasti na veřejném ústním projednání
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby včetně doložky právní moci

Vyvlastnění vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni

 • podávání návrhu na odnětí či omezení vlastnického práva vyvlastněním v případech, které zákony umožňují
 • účast na ústním projednání při vyvlastňovacím řízení
 • zaujímání stanoviska k případnému odvolání proti rozhodnutí
 • zajištění rozhodnutí o odnětí či omezení vlastnického práva vyvlastněním vč. doložky právní moci

Stavební řízení

 • zajištění zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení se všemi dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury
 • zajištění právních vztahů k pozemkům dotčených stavbou
 • doplnění podkladů pro stavební řízení dle obdržených vyjádření dotčených orgánů a správců  technické a dopravní infrastruktury
 • podání žádostí o stavební povolení vč. účasti na stavebních řízeních
 • obstarání stavebních povolení vč. doložky právní mocí
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.