Inženýrská činnost - realizace staveb

Činnosti technického dozoru stavebníka

 • zajištění řádného a odborného plnění povinností investora přímo na stavbě a zajištění spolehlivé kontroly provádění celé stavby,
 • protokolární předání staveniště zhotoviteli, kontrola plnění podmínek ze stavebních povolení, vedení kontrolních dnů,
 • kontrola soupisů provedených prací, čerpání finančních prostředků a faktur zhotovitele,
 • veškeré činnosti spojené se změnami staveb před dokončením (vč. projednání změn projektových dokumentací)
 • kontrola těch částí a dodávek, které budou dalším postupem zakryty, kontrola předepsaných zkoušek konstrukcí a prací, kontrola vedení stavebního deníku a postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a v závěru kontrola vyklizení staveniště,
 • zajištění přejímacích řízení dokončené stavby včetně vyhotovení zápisu a kontrola odstranění vad a nedodělků,
 • činnosti spojené s kolaudací stavby a vydáním kolaudačních souhlasů, zabezpečení všech potřebných záznamů a zápisů a jejich předání investorovi,
 • zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby a pro podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí.

Činnosti správce stavby

 • převzetí komplexní odpovědnosti stavebníka již při přípravě stavby až po uvedení stavby do užívání, zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka,
 • odborné posuzování zpracovávaných projektových dokumentací, analýza rizik projektu vč. vydání odborného stanoviska,
 • posuzování projektu z hlediska věcného i časového, účast na projekčních kontrolních dnech,
 • odborné posouzení návrhu Smluv o dílo, vč. kontroly slepých výkazů výměr a všech listinných dokladů sloužících jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele díla,
 • spolupráce s investorem v průběhu a při vyhodnocení zadávacího řízení a při uzavírání smluvních vztahů se zhotoviteli,
 • činnosti spojené s úplným ukončením stavby – tj. zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby.

Činnosti v oblasti technických supervizí

 • zajištění nezávislé kontroly při provádění stavby, zajištění veškerých činností v časovém, věcném i finančním rozsahu stavby,
 • kontrola účelného nakládání s finančními prostředky poskytovatele financí,
 • provádění kontrol veškerých procesů zhotovitele, TDS a koordinátora BOZP,
 • pořizování fotodokumentace, zpracování měsíčních , čtvrtletních, ročních a etapových zpráv a zprávy závěrečné s vyhodnocením stavby.

Činnosti v oblasti koordinátora BOZP

 • vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací,
 • kontrola stavby s pohledu BOZP, uplatňování požadavků na BOZP, návrh přiměřených opatření a zajištění sjednání nápravy,
 • koordinace spolupráce zhotovitelů a dalších koordinátorů BOZP, kontrola dodržování plánu BOZP na stavbě,
 • vedení bezpečnostního deníku, speciálních kontrolních dnů BOZP, databáze závad vč. fotodokumentace, podávání a zpracování měsíčních zpráv a závěrečné zprávy.
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.