Nové dotační příležitosti v letech 2014 -2020 v oblasti zdravotnictví

20. 6. 2014

Česká republika připravuje novou sadu dotačních programů, ze kterých bude možno čerpat v nadcházejících letech více jak 500 miliard Kč. Oblast zdravotnictví (zdravotní péče) není  v současnosti pro Evropskou unií stěžejní - prioritní oblastí. I přes tuto skutečnost se podařilo České republice vyjednat nemalé prostředky na podporu zdravotnické infrastruktury.  Dotační prostředky do zdravotnictví poplynou z nově připravovaného evropského programu tzv. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  Reálné spuštění programu se jeví v prvním kvartálu roku 2015.

Podporované oblasti v rámci Integrovaného operačního programu budou:

  • Modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče (perinatologická a onkogynekologická síť pracovišť) uvedených ve věstníku MZČR. Konkrétně se jedná o 12 perinatologických a 17 onkogynekologických center napříč Českou republikou.
  • Modernizace přístrojového vybavení a nezbytné stavební úpravy návazné péče na péči superspecializovanou. Návazná péče bude vycházet z připravované koncepce návazné péče, která bude v průběhu roku 2014 schválena MZČR. Konkrétně budou podpořeny takové nemocnice, které dodávají pacienty superspecializovaným (onko, trauma, kardio, iktovým) centrům a následně je od nich opět přebírají. Podpora by se měla týkat cca 69 nemocnic, které poskytují min. čtyři základní obory péče – gynekologie a porodnictví, pediatrie, chirurgie a vnitřní lékařství, s minimálním počtem 300  lůžek.
  • Podpora transformace poskytování psychiatrické péče. Budou podpořeny všichni poskytovatelé psychiatrické péče, kteří budou poskytovat psychiatrickou péči komunitním způsobem. Konkrétně bude podpora směřována na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (denní komunitní stacionáře) – Centra duševního zdraví. Centra duševního zdraví by měly vzniknout na základě nové koncepce reformy psychiatrické péče. V ČR by takových center mělo vzniknout 50 – 80, přičemž z IROPu by takových center mělo být podpořeno kolem třiceti.

Pozn: Výše popsané podporované aktivity nejsou 100% ukotveny v programu a mohou se dílčím způsobem ještě změnit.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.