Poskytování dotačního poradenství

Naše společnost se dlouhodobě snaží maximalizovat přidanou hodnotu a efektivitu služeb poskytovaných organizacemi působícími ve veřejném i soukromém sektoru. Ve spojení se sekcí projektového poradenství, složenou z odborníků na řízení projektů v oblasti rozvoje podnikatelské infrastruktury, rozvoje měst i regionů Vám v současné době můžeme poskytnout komplexní služby zaměřené na inicializaci, přípravu žádostí a realizaci projektů spolufinancovaných z dotací a fondů EU.

dotační poradenství diagram

Poradenství s cílem identifikace zdrojů dotace jednotlivých záměrů provádíme bezplatně

 • vyhledání vhodného dotačního titulu
 • optimalizace projektu z pohledu hodnotících kritérií
 • analýza klienta z pohledu závazných podmínek, jejich splnitelnosti a finančních možností klienta

Potenciální klienti

 • obce, města, svazky obcí a jimi zřizované organice, regiony
 • organizace zřizované a zakládané státem/krajem
 • podnikatelé
 • neziskové organizace

Kvalita a efektivita našich projektů je dána těmito faktory

 • individuální přístup k potřebám klientů
 • zhodnocení praktických zkušeností z úspěšných projektů
 • vysoká kvalita zpracovaných výstupů
 • flexibilní reagování na změny v dotační politice EU a ČR

Příprava projektů

 • zpracování základní projektové studie vč. předběžného harmonogramu a propočtu nákladů
 • zpracování stavebnětechnické dokumentace k investičním projektům a vyřízení nutných povolení
 • zpracování odborných příloh projektů (např. energetických auditů, technické dokumentace)
 • zpracování studie proveditelnosti, ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování, zpracování finanční analýzy (CBA)
 • zpracování projektové žádosti a příloh nezbytných k podání žádosti o dotaci a čerpání finančních prostředků v souladu s ustanovením daného programového dokumentu
 • poradenská činnost a metodická spolupráce související s přípravou a realizací projektů

Administrace výběrového řízení

 • doporučení druhu zadávacího řízení
 • návrh kvalifikačních předpokladů
 • návrh hodnotících kritérií
 • zpracování či kontrola zadávací dokumentace
 • zpracování nebo kontrola oznámení o zakázce či výzvy k podání nabídky
 • poskytnutí součinnosti při zajišťování odpovědí na dotazy uchazečů
 • příprava podkladů pro činnost hodnotící komise
 • metodické vedení průběhu otevírání obálek s nabídkami
 • metodické vedení průběhu posuzování a hodnocení nabídek,
 • zpracování nebo kontrola příslušných protokolů
 • zpracování nebo kontrola návrhů všech rozhodnutí zadavatele
 • součinnost při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem
 • zpracování nebo kontrola oznámení o zadání zakázky
 • zpracování stanovisek k námitkám, pokud budou podány

Realizace projektu

 • zajištění komunikace s implementační agenturou, odpovědným ministerstvem, případně dalšími relevantními institucemi
 • stavební dozor a autorský dozor v případě investičních projektů
 • administrace projektu (kontrola dodržení harmonogramu, naplňování monitorovacích ukazatelů, kontrola plnění rozpočtu projektu,…)
 • zpracování monitorovacích zpráv
 • zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu
 • zajištění závěrečného auditu projektu

Udržitelnost projektu

 • metodické vedení a konzultace vedoucí k zajištění udržitelnosti projektu zpracování zpráv o udržitelnosti projektu
 • kontrola udržitelnosti projektu
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.