Inženýrská činnost - realizace staveb

Činnosti technického dozoru stavebníka

 • zajištění řádného a odborného plnění povinností investora přímo na stavbě a zajištění spolehlivé kontroly provádění celé stavby
 • úplné protokolární předání staveniště zhotoviteli, kontrola plnění podmínek ze stavebních povolení, vedení kontrolních dnů
 • koordinace prací a dodávek zhotovitele, kontrola soupisů provedených prací, čerpání finančních prostředků a faktur zhotovitele
 • veškeré činnosti spojené se změnami staveb před dokončením (vč. projednání změn projektových dokumentací)
 • kontrola těch částí a dodávek, které budou dalším postupem zakryty, předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, vedení stavebního deníku a postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a v závěru vyklizení staveniště
 • zajištění přejímacích řízení včetně vyhotovení zápisu a kontrola odstranění vad a nedodělků
 • veškeré činnosti spojené s kolaudací stavby a vydáním kolaudačních souhlasů, vč. zajištění podmínek jejich plnění
 • zabezpečení všech předepsaných záznamů a zápisů a jejich předání objednateli, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby a pro podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí

Činnosti správce stavby

 • převzetí komplexní odpovědnosti stavebníka již při přípravě stavby až po uvedení stavby do užívání, zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka
 • odborné posuzování zpracovávaných projektových dokumentací, analýza rizik projektu vč. vydání odborného stanoviska
 • posuzování projektu z hlediska věcného i časového, účast na projekčních kontrolních dnech
 • odborné posouzení návrhu Smluv o dílo, vč. kontroly slepých výkazů výměr a všech listinných dokladů sloužících jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele díla
 • spolupráce s investorem v průběhu a při vyhodnocení zadávacího řízení a při uzavírání smluvních vztahů se zhotoviteli
 • činnosti spojené s úplným ukončením stavby – tj. zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby

Činnosti v oblasti technických supervizí

 • zajištění nezávislé kontroly při provádění stavby, zajištění veškerých činností v časovém, věcném i finančním rozsahu stavby
 • kontrola účelného nakládání s finančními prostředky poskytovatele financí
 • provádění kontrol veškerých procesů zhotovitele, TDS, koordinátora BOZP i investora
 • pořizování fotodokumentace, zpracování měsíčních zpráv, čtvrtletních, ročních a etapových zpráv a zprávy závěrečné s vyhodnocením stavby

Činnosti v oblasti koordinátora BOZP

 • zajištění a vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací
 • kontrola stavby s pohledu BOZP, uplatňování požadavků na BOZP, návrh přiměřených opatření a zajištění sjednání nápravy, prevence rizik
 • koordinace spolupráce zhotovitelů a dalších koordinátorů BOZP, kontrola dodržování plánu BOZP na stavbě
 • vedení bezpečnostního deníku, speciálních kontrolních dnů BOZP, databáze závad vč. fotodokumentace, podávání a zpracování měsíčních zpráv a závěrečné zprávy
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.