Inženýrská činnost - příprava staveb

Zajištění právních vztahů k pozemkům

 • zajištění a zpracováni podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků a nemovitostí (výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, nabývací tituly, znalecké posudky, geometrické plány)
 • sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s investorem, následné projednání s vlastníky pozemků a nemovitostí (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy atp.)
 • podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • zajištění vyvlastnění vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni v případech, které zákon umožňuje

Předprojektová příprava

 • zajištění zaměření staveniště
 • zajištění potřebných průzkumů (pedologický, dendrologický, hydrogeologický, radonový apod.)
 • provedení průzkumu stávajících inženýrských sítí

Proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

 • zajištění dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí
 • projednání dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí se všemi dotčenými orgány a organizacemi
 • zajištění oponentního posudku k dokumentaci posuzující vliv stavby na životní prostředí
 • obstarání závěrečného stanoviska

Územní řízení

 • zajištění zpracováni dokumentace pro územní řízení (viz. projekční činnost)
 • projednání dokumentace pro územní řízení se všemi vlastníky dotčených pozemků, se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření
 • podaní žádosti o umístění stavby (územní rozhodnutí) vč. účasti na veřejném ústním projednání
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci

Vyvlastnění vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni

 • podání návrhu na vyvlastnění
 • účast na ústním projednání při vyvlastňovacím řízení
 • zajištění rozhodnutí o vyvlastnění vč. potvrzení právní moci
 • podání odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění

Stavební řízení

 • zajištění zpracování dokumentace pro stavební povolení (viz. projekční činnost )
 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • zajištění právních vztahů k pozemkům dotčených stavbou (viz. zajištění právních vztahů k pozemkům)
 • doplnění podkladů pro stavební řízení dle obdržených vyjádření dotčených orgány státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury
 • podání žádostí o stavební povolení vč. účasti na stavebních řízeních
 • obstarání stavebních povolení vč. potvrzení o nabytí právní mocí
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.